Historia

Poznaj historię Cynk Mal S.A.

Cynk-Mal S.A.

Spółka Cynk-Mal powstała w kwietniu 1993 roku, jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Cynk-Mal” spółka cywilna. Od 1995 roku Spółka prowadzi działalność w Legnicy, przy ulicy Pątnowskiej, gdzie wybudowała i uruchomiła zakład produkcyjny – cynkownię drutu i taśm stalowych.

W wyniku podjętych działań przekształceniowych, z dniem 1 kwietnia 2000 roku, przedsiębiorstwo spółki cywilnej Cynk-Mal zostało wniesione aportem do spółki Cynk-Mal Sp. z o.o. w zamian za udziały, tym samym spółka cywilna została zlikwidowana.

Cynk-Mal prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej zawiązanej aktem notarialnym z dnia 29 czerwca 2007 roku, w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod taką samą nazwą. 


Od 1 października 2008 roku Cynk-Mal S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A., na skutek realizacji umowy o objęciu 51% akcji Spółki przez inwestora branżowego Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni.


W dniu 1 lipca 2016 roku pomiędzy Stalprodukt S.A., a akcjonariuszami mniejszościowymi zostały zawarte umowy sprzedaży akcji wyemitowanych przez Cynk-Mal S.A., w wyniku dokonanych transakcji, Stalprodukt S.A. został jedynym akcjonariuszem spółki Cynk-Mal S.A. obejmując 100% wyemitowanych akcji.
Teraz

w wyniku dokonanych transakcji pomiędzy Stalprodukt S.A., a akcjonariuszami mniejszościowymi, Stalprodukt został jedynym akcjonariuszem spółki Cynk-Mal S.A. obejmując 100% wyemitowanych akcji.

01.07.2016
zakończenie budowy Hali ocynkowni taśm w Legnicy oraz oddanie do użytku nowej linii do cynkowania taśm gorącowalcowanych

zakończenie budowy Hali ocynkowni taśm w Legnicy oraz oddanie do użytku nowej linii do cynkowania taśm gorącowalcowanych

31.12.2010

objęcie w drodze nowej emisji akcji, kontrolnego pakietu akcji Cynk-Mal S.A. przez inwestora branżowego Stalprodukt S.A. 

01.10.2008

Przekształcenie Cynk-Mal Sp. z o.o. w Cynk-Mal S.A.

20.07.2007

wniesienie aportem do spółki Cynk-Mal Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa Cynk-Mal spółka cywilna (likwidacja spółki cywilnej)

01.04.2000

zakończenie budowy i uruchomienie cynkowni drutu i taśm stalowych w Legnicy

01.04.1995
zawiązanie Cynk-Mal Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy

zawiązanie Cynk-Mal Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy

01.03.1995

rozpoczęcie działalności jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Cynk-Mal spółka cywilna

01.04.1993
1993

Początek