Kodeks Etyki i Polityka Antykorupcyjna

Kodeks Etyki i Polityka Antykorupcyjna

Spółka Cynk-Mal S.A. opiera swoją działalność na zasadach uczciwości, rzetelności i przejrzystości działań podejmowanych przez jej pracowników. Sumienne wykonywanie zadań, profesjonalizm i kompetencja w każdym działaniu sprzyjają podnoszeniu jakości efektów pracy, a więc także zadowoleniu klientów, akcjonariuszy oraz dostawców.

W celu precyzyjnego skodyfikowania tych zasad, opracowany został Kodeks Etyki, którego uzupełnieniem jest Polityka antykorupcyjna i ochrony sygnalistów.

Uregulowania zawarte w ww. dokumentach wychodzą jednocześnie naprzeciw wymaganiom i rekomendacjom dotyczącym zakresu raportowania pozafinansowego Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. do której należy Cynk-Mal S.A., zasadom wynikającym z dokumentu „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2016”, a także wytycznym dotyczącym polityki korupcyjnej i ochrony sygnalistów, zawartym w dokumencie „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”, opracowanym z inicjatywy Komitetu ds. Compliance GPW.

Informacji o wszelkich propozycjach korupcyjnych, a także o innych nieprawidłowościach i nadużyciach prawa lub naruszeniu wewnętrznych regulacji Spółki proszę zgłaszać na adres naruszenia@cynkmal.pl.

Przyjęty sposób sygnalizowania umożliwia pracownikom, współpracownikom, kontrahentom, partnerom, w tym biznesowym i wszystkim osobom wykonującym jakiekolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Spółki przekazywanie ww. informacji w sposób poufny i zapewniający im całkowitą anonimowość.